В какво вярваме

Пълен авторитет на Божието Слово

Ние вярваме, че цялата Библия е боговдъхновена и трябва да бъде авторитет в живота и действията на всички християни. Вярваме, че Словото може да бъде следвано и не трябва да се нарушава Неговата пълнота. Вярваме, че Старият Завет е сянка на по-доброто обещание и Новият Завет е пълният израз на Божията воля и характер чрез Исус Христос. Посланията на апостолите разкриват това, което Христос е направил за нас и желае да извърши чрез нас. (2 Тимотей 3:16-17; Евреи 1:1-3; Йоан 10:35; Матей 5:19, 19:17; 1 Йоан 2:3-4).

Божествената природа

 

Ние вярваме, че Бог е Триединен: Отец, Синът и Святият Дух са равнопоставени и заедно изразяват Божествената природа на Бога. (1 Йоан 5:7-8; Матей 1:20-25; 2 Коринтяни 13:14)

Човекът и първоначалната цел

 

Ние вярваме, че човекът е създаден по Божи образ и бе създаден да владее над всички дела на Божиите ръце. (Битие 1:26)

 

Духовни същества: сатана, демони и ангели

 

Ние вярваме, че съществува реален дявол (сатана) и той е противник на Бога и на човека и че съществуват духовни същества, познати като демони и ангели. (1 Петрово 5:8; Матей 8:16; Марко 16:17; Евреи 1:7, 13-14)

Падението на човека

 

Ние вярваме, че посредством волевото си непокорство, човекът отпадна от съвършенството. (Римляни 5:12)

Грях

 

Ние вярваме, че всичко, което не става от вяра, е грях и че нашият грях е простен в Христос и вече не сме считани за виновни. Ние вярваме, че АКО съгрешим, имаме ходатай при Отец - Исус Христос, Който ни очиства от всяка неправда. (Римляни 4:8; 6:14; 14:23; 1 Йоан 1:9-2:1)

Спасение

 

Ние вярваме, че още докато бяхме грешници, Христос умря за нас, за да донесе прощение на всички, които вярват в Него. Вярваме, че не сме праведни (сами по себе си) и трябва да отидем при Бога за да просим праведността на Христос като наше единствено изкупление от греховете.  (Йоан 3:16; Римляни 5:8; Ефесяни 2:8)

Освещение

 

Ние вярваме, че Христос е нашето освещение и затова ние сме били осветени, когато сме Го приели. Вярваме още, че като християни растем в благодатта, както растем в Христос и затова все повече растем в святост и посвещение. (1 Коринтяни 1:30; 1 Солунци 4:3; 2 Солунци 2:13; 1 Петрово 1:2; 2 Петрово 3:18)

Получаване на сила чрез Святия Дух

Ние вярваме, че християните получават сила чрез Святия Дух, която ги прави способни да живеят живот, угоден на Бога, да вършат делата, които Христос вършеше и да снабдяват нуждите на човечеството.

(Йоан 14:12; 16:7-16; Деяния 1:8)

Изцелението е в изкуплението

 

Ние вярваме, че Божественото изцеление е силата на Бога да изцелява болните (в техния ум или тяло). Вярваме, че изцелениетo на всеки човек е включено в изкупителната жертва на Христос и е Божията воля за всеки християнин да служи с изцеление на всеки болен, по всяко време.

(Псалм 103:2; Исая 53:4; Матей 8:16-17; 1 Петрово 2:24; Йоан 14:12)​

Църквата - която е Христовото тяло

 

Ние вярваме, че църквата (на земята) се състои от всички вярващи, в които обитава Духът на Христос и че църквата е Христовото тяло на земята и трябва да расте в Него във всичко. (Римляни 8:9; Ефесяни 1:23; 4:12-16)

Служението

 

Ние вярваме, че Бог е определил и въоръжил духовно хора, които да бъдат пазители и водачи на Тялото Христово (църквата) на земята. Вярваме, че тези духовни водачи са отговорни за увещаването и духовното екипиране на светиите, докато църквата израстне по образа на Христос.

(Ефесяни 4:11-15; Деяния 20:28; 1 Петрово 5:1-3)

Божият съд

 

Ние вярваме, че Божиeто наказание падна върху Христос и Той стана жертва вместо нас. Бог не съди (не угнетява целево) никого в този ден, който е ден за спасение. Ще дойде денят на Божия съд, но този ден не е днес. (Йоан 5:22; 12:47-48; Деяния 17:30-31; 1 Коринтяни 6:2).

Вяра в Бога

 

Ние вярваме, че можем да се доверим на Бога относно Божиите обещания, защото изпълнението на Неговите обещания почива на Неговата вярност. Ние трябва да имаме вяра в Бога, не в нашата способност да вярваме. Нашата вяра е, че Бог изпълнява Словото Си.  (Марк 11:22-23; Евреи 6:1; 11:11; 2 Тимотей. 2:13)

Благодат и покаяние от мъртви дела

 

Ние вярваме, че благодатта, която се изявява чрез Христос, достига до всички, за да повярват в Него. Вярваме, че тази благодат е възможност и способност, дадена на хората да се покаят и да се обърнат към Христос за прощение на греховете. Вярваме, че покаянието от мъртви дела включва отхвърляне на всички дела, за които сме считали, че ни носят полза или спасение пред Бога. (Йоан 1:16, 17; Римляни 11:6; Евреи 6:1, 09:14)​

Божието Царство

 

Ние вярваме, че Исус благовестяваше и изявяваше Божието царство и ние трябва да продължим Неговото служение по същия начин и със същата сила чрез дадения ни Святи Дух. Вярваме, че трябва да установяваме Божието Царство на земята до времето, в което Исус ще ни каже да влезем в радостта на Господаря Си. (Марк 1:15; Лука 4:43; Лука 9:60-10:11; Деяния 8:12; 19:8; 20:25; 1 Коринтяни 4:20; 2 Солунци 1:5; Матей 25:19-23)

Мисията на християните


Ние вярваме, че мисията на християните е: да обичат Бога в мислите, думите и делата си. И да обичат ближния си като себе си, което практикуват като се отнасят към ближните си така, както биха искали да се отнасят към тях. Вашата любов към Бога и човека ще бъде изявена чрез правене на ученици на Господ Исус Христос – в родна и чужда земя, по всеки Библейски начин. (Матей 7:11-29; Матей 28:18-20.)

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon